BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem ÖZKAN, Murat ATAN
OECD ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTESİNE GÖRE MOORA YÖNTEMİ İLE SIRALANDIRILMASI
 
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hep ilerleme ve gelişme gayreti içinde olmuştur. Bu gayretler Maslov‘un (1970) ihtiyaçlar teorisindeki sıralamaya göre piramidin ilk basamağında fizyolojik gereksinimleri karşılamak için, son basamakta ise kendini gerçekleştirme gereksinimini karşılamak için sarf edilmiştir. Bu gereksinimlerin doyurulması insanoğlunun yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Yaşam kalitesini belirleyen birçok kriter olmakla birlikte tüm otoriteler tarafından kabul görmüş belirli bir standart bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre ise yaşam kalitesi; bireylerin, hayat içerisindeki durumlarını, ait oldukları kültürel yapı ve değerler sistemi çerçevesinde, algılama ve değerlendirme biçimidir. Çeşitli araştırmalarda uluslararası düzeyde ülkeler, bölgesel düzeyde coğrafi bölgeler veya şehirler yaşam kalitesine göre sıralanmaktadır. Bu çalışmalardan biri olan “Better Life Index” ile OECD üye ülkeleri yaşam kalitesi açısından değerlendirilmektedir. Her yıl yayınlanan bu indexte “housing”, “income”, “jobs”, “community”, “education”, “environment”, “civic engagement”, “health”, “life satisfaction”, “safety” and “work-life balance” onbir alt kriterler dikkate alınarak sıralama yapılmaktadır. Yayınlanan indexte belirlenen kriterlerin ağırlıkları bilinmemektedir. Bu çalışmada, yazınalanda yer alan diğer çalışmalar da incelenerek OECD Better Life Index alt kriterleri faktör analizi yöntemine göre ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra çok kriterli karar verme yöntemlerinden MOORA ile OECD üye ülkeleri arasında yeni bir sıralama yapılmıştır. Son aşamada ise mevcut OECD Better Life Index ile önerilen çalışma sonuçları karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, MOORA, OECD Daha İyi Yaşam Endeksi 


Keywords: