BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin DOĞAN, Aziz BAZ
SURİYELI MÜLTECI ÇOCUKLARIN SOSYAL HIZMETLERE ERIŞMEDE YAŞAMIŞ OLDUKLARI EKONOMIK SORUNLAR: ŞANLIURFA ÖRNEĞI
 
Suriye’deki iç savaştan sonra ülkemize mülteci statüsüyle gelen Suriyeli çocukların yaşamış oldukları ekonomik sorunların son derece yüksek olduğu ve günümüzde mülteciler üzerine birçok araştırma yapıldığı bilinmektedir. Özellikle de yoksulluk içerisinde en riskli gruplardan biri olan çocukların toplumun bel kemiğini oluşturduğu varsayıldığında onların topluma kazandırılması noktasında ve toplum içerisinde bu çocukların var olan sorunlarının tespiti açısından bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışmanın evreni, Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı yer olan Şanlıurfa ilindeki orta ve lise düzeyindeki okullarda okuyan ve gönüllülük esasına dayalı olarak veli onayları alınan Suriyeli mülteci çocuklardan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 284 Suriyeli mülteci çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada genel tarama modeli esas alındığından araştırmaya konu olan olay, durum, birey veya nesne kendi koşulları içerinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların büyük çoğunluğunun Türkiye’de kalmış olduğu süre zarfında sosyal hizmet kurum veya kuruluşlarından ayni veya nakdi yardım aldıkları fakat bu yardımların çocukların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Suriyeli mülteci çocukların eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede yer alan kamu kurumlarının etkin bir şekilde rol aldığı ve çoğunlukla yapılan bu yardımlara çocukların ailelerinin doğrudan müracaat yaparak ulaştığı elde edilen bulgulardan tespit edilmiştir. Genel itibariyle Türkiye’de yaşam koşullarının kolay olduğunu düşünenlerin çoğunlukta olduğu ve bu kişilerin Türkiye’de yaşamaktan memnun oldukları da ayrıca tespit edilen bir diğer önemli bulgudur. Türkiye de yaşam standartlarını zor gören kişilerin ise çoğunlukla Almanya’ya mülteci statüsüyle gitmek istediği burada yaşamak istememesinin sebebini de genel itibariyle ekonomik nedenlere bağladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteci Çocuklar, Mülteciler, Sosyal Hizmet 


Keywords: